Privacyverklaring

1.1 PRIVACY VERKLARING

De Historic Grand Prix, dat plaatsvindt aan de Burgemeester van Alphenstraat 108, 2041 KP te Zandvoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1.2 CONTACTGEGEVENS

www.historicgrandprix.nl, info@historicgrandprix.nl, Burgemeester van Alphenstraat 108, 2041 KP te Zandvoort.

1.3 PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

De Historic Grand Prix verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Licentienummers of lidmaatschapsnummers
– Naam en contactgegevens contactpersoon bij calamiteiten
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Beeldmateriaal waaronder film en foto’s die gemaakt worden tijdens onze evenementen
– Bankrekeningnummer
– Identiteitsbewijs en BSN (indien wij deze nodig hebben voor uitbetalen van vergoedingen / als wij hier wettelijk toe verplicht zijn bijvoorbeeld voor belastingaangifte)

1.4 BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

De Historic Grand Prix verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@historicgrandprix.nl.

1.5 MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

De Historic Grand Prix verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het factureren van (en incasseren van betalingen voor) verkochte diensten, werkzaamheden en producten van DGP Race B.V.
– Het uitbetalen van vergoedingen wegens verrichtte werkzaamheden
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder en overige (direct) marketing doeleinden
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Verslaglegging en promotie van evenementen
– De Historic Grand Prix analyseert het gebruik van onze website(s). De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek en welke pagina’s van de website worden bekeken. Het betreft de verzameling van generieke gegevens, zonder informatie over personen. De verkregen informatie gebruiken wij om onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op voorkeuren.
– De Historic Grand Prix volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten, diensten en informatie afstemmen op jouw behoefte.
– De Historic Grand Prix verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

1.6 HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

De Historic Grand Prix bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld tenzij er wettelijke bewaartermijnen gelden.

1.7 DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

De door de Historic Grand Prix verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. De Historic Grand Prix kan de verzamelde gegevens verstrekken aan derden, Official Event Supporters-partners, die specifieke diensten organiseren of leveren bij het evenement verenigbaar met de genoemde doelen en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

De Historic Grand Prix verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Historic Grand Prix blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

1.8 COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

De Historic Grand Prix gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Historic Grand Prix gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

1.9 GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Historic Grand Prix en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dutchgp.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. De Historic Grand Prix wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

1.10 HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

De Historic Grand Prix neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@historicgrandprix.nl.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies

Op deze website maken we gebruik van cookies die jouw persoonlijke voorkeuren onthouden en het navigeren op deze website gemakkelijker maken.